ยุคฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม (Renaissance)

คำว่า "Renaissance" หมายถึง การเกิดใหม่ เป็นยุคของการนำเอาศิลปวิทยาการของกรีซและโรมมาฟื้นฟู เป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของชาวยุโรป โดยเริ่มต้นที่ประเทศอิตาลีในยุคสมัยศตวรรษที่ 15 และ 16

ในยุคสมัยนี้ ไม่เพียงแต่การนำเอาหลักทฤษฎีและวิชาการสมัยเก่ามาใช้และค้นคว้าเล่าเรียน แต่ยังเป็นยุคของการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ในเรื่องวิชาการอีกมากมาย สร้างความคิดของคนรุ่นใหม่ การศึกษาเล่าเรียนและวิชาการมิได้จำกัดอยู่แต่เพียงในวัด หรือโบสถ์ วิหารเท่านั้น แต่มีการสร้างมหาวิทยาลัย มีการศึกษาวิชาการ และค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทางการแพทย์ มีการทดลองและพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

นอกจากวิชาการทางด้านศาสตร์แล้ว ยังมีการสนใจในเรื่องศิลป   ในยุคนี้มีนักเขียน จิตรกรรม ปฏิมากรรมต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก และจัดได้ว่าเป็นฝีมือเอกของโลก ภาพเขียนมีลักษณะเป็นธรรมชาติ สมจริง สมจัง   มีการศึกษาทางด้านสรีรวิทยาของมนุษย์ ขณะเดียวกันก็ยังมีการศึกษาทางด้านศาสนาและปรัชญาอย่างลึกซึ้ง

ภายในอิตาลีเอง มีการพัฒนาระบบการลงทุน ระบบการเงิน และเชื่อมโยงกับการปกครอง หลักการเหล่านี้แพร่ขยายเข้าไปในยุโรป และเป็นจุดเริ่มของความเจริญรุ่งเรืองในยุโรป

ในปี 1497 อังกฤษก็ได้ค้นพบนิวฟาวแลนด์ ซึ่งเป็นการค้นพบอเมริกาเหนือ ที่ต่อมากลายเป็นดินแดนใหม่ มีการอพยพผู้คนไปตั้งรกรากที่อเมริกา

ผู้ที่เดินทางรอบโลกได้สำเร็จคือ มาเจลแลน และ เอลคาโน นักเดินเรือปอรตุเกสและสเปนได้เดินทางผ่านอเมริกาใต้ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมาพบฟิลิปปิน และเดินทางกลับผ่านทางแหลมกูดโฮปได้สำเร็จ โดยใช้เวลาในช่วงปี 1519-1522

การค้นพบดินแดนใหม่โดยทางเรือเป็นการเปิดทางเข้าสู่ยุคของการล่าอาณานิคมในเวลาต่อมา เพราะทั้งอังกฤษ   ฝรั่งเศส   สเปญ   ปอร์ตุเกส   เนเธอร์แลนด์   ต่างขยายกองทัพเรือ และใช้กองทัพเรือขยายดินแดนอาณานิคม

ที่มา: รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์