ความรุ่งเรืองของมาซีโดเนีย

ในขณะที่ผู้ครองนครต่าง ๆ ของกรีกอ่อนกำลังลง พระเจ้าฟิลลิปที่ 2 แห่งมาซีโดเนีย ซึ่งปกครองตอนเหนือของกรีกในปี 259-336 BC ก็รวบรวมสร้างอาณาจักรกรีกให้เป็นปึกแผ่น การขยายอาณาเขตของกรีกทำให้แว่นแคว้นต่าง ๆ ของกรีกเข้ามาสวามิภัก ยกเว้น สปาริต้า

พระราชโอรสของกษัตริย์ฟิลลิปชื่อ อะเล็กซานเดอร์ (336-323 BC) ขึ้นครองราชต่อจากพระบิดา ด้วยพลังของกองทัพที่ทรงอานุภาพและความหลักแหลมในการรบอะเล็กซานเดอร์จึงได้รับการกล่าวขวัญถึง การขยายดินแดนด้วยการรบชนะเปอร์เซียในปี 333 BC และยังบุกเลยมาจนถึงอินเดีย การขยายอาณาเขตทำให้เกิดการแพร่ขยายอารยธรรมของกรีกเข้าสู่อินเดีย

ที่มา: รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์