ิเนยสด

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำครีมที่ได้จาก เครื่องแยกครีม มาใช้ประโยชน์โดยอาศัยหลักการตี ปั่นเนื้อครีมที่มีลักษณะของไขมันในน้ำ ให้เปลี่ยนแปลงเป็นน้ำในไขมัน
ขั้นตอนการผลิต
๑. การเตรียมครีม ครีมจากเครื่องแยกครีม ควรมีไขมันประมาณ ๓๐ - ๓๕
เปอร์เซ็นต์ นำมากรองสิ่งสกปรกพวกฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อน
๒. การทำพาสเจอร์ไรส์ ที่อุณหภูมิ ๙๐ องศาเซลเซียส ๑๕ วินาที
๓. การทำให้เย็น ที่อุณหภูมิ ๕ องศาเซลเซียส
จากนั้นนำมาบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเย็นอย่างน้อย ๖ ช.ม.
๔. การปั่นครีม (Churning) เพื่อเปลี่ยนสภาพไขมันแขวนลอยในน้ำ ให้เป็น
สภาพน้ำที่อยู่ในไขมัน
๕. การอัดเนยหรือการนวด (Working) เพื่อกำจัดน้ำส่วนที่เกินออกและ
ทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน การเติมเกลือควรเติมก่อนการนวด ถ้าต้องการผลิต
เนยชนิดเค็ม
๖. การบรรจุและเก็บรักษา