โรคข้าว
โรคข้าวที่ระบาดทำลายต้นข้าวจนเสียหายนั้น เกิดจากเชื้อโรคหลายชนิด เช่น เชื้อรา เชื้อบัคเตรี และเชื้อวิสา หรือโมโคพลาสมา นอกจากนี้ไส้เดือนฝอย ซึ่งมีขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ก็สามารถทำให้ต้นข้าวเกิดเป็นโรคได้ด้วย เพราะฉะนั้น โรคข้าวที่สำคัญ ๆ จึงแบ่งออกเป็นพวก ๆ ดังนี้

๑. โรคที่เกิดจากเชื้อรา โรคพวกนี้ที่สำคัญได้แก่ โรคไหม้ โรคถอดฝักดาบ โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคดอกกระถิน และ โรคใบขีดสีน้ำตาล

๒. โรคที่เกิดจากเชื้อบัคเตรี โรคที่สำคัญ ๆ ได้แก่ โรคขอบใบแห้ง โรคใบขีดโปร่งแสง

๓. โรคที่เกิดจากเชื้อวิสา โรคที่สำคัญ ๆ ได้แก่ โรคใบสีส้ม โรคใบสีแสด โรคเหลืองเตี้ย โรคเขียวเตี้ย และโรคใบหงิก

๔. โรคที่เกิดจากไส้เดือนฝอย โรคที่สำคัญได้แก่ โรครากปม


ที่มา : จากหนังสือ "ความรู้เรื่องข้าว" โดย ดร. ประพาส วีระแพทย์ สาขาคัดพันธุ์ต้านทานศัตรูข้าว กองการข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์