โรคเหลืองเตี้ย
โรคเหลืองเตี้ย (yellow dwarf disease) โรคนี้เกิดจากเชื้อวิสา ชื่อ yellow dwarf virus แพร่กระจายโดยแมลงเพลี้ยจักจั่นสีเขียวชื่อ Nephotettix apicalis เป็นพาหะเท่านั้น โรคนี้ทำลายต้นข้าวในระยะต้นกล้าและระยะแตกกอ อาการของโรคจะแสดงออกให้เห็นได้ชัดภายใน ๓๐ วัน หลังจากการปักดำ ต้นข้าวที่เป็นโรคนี้จะมีใบสีเหลืองซีด แตกกอมากมาย และแคระแกร๊นจนเตี้ยมากไม่ออกรวง โรคนี้มีน้อยมากในประเทศไทย
การป้องกันกำจัด เนื่องจากโรคนี้มีเกิดขึ้นน้อย จึงไม่ได้มีการศึกษาหาวิธีป้องกันกำจัด อย่างไรก็ตาม ต้องใช้สารเคมีกำจัดแมลงพาหะของโรค เช่น Sevin ๘๕ และ Furadan เป็นต้น


ที่มา : จากหนังสือ "ความรู้เรื่องข้าว" โดย ดร. ประพาส วีระแพทย์ สาขาคัดพันธุ์ต้านทานศัตรูข้าว กองการข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์