โรคใบหงิก
โรคใบหงิก (ragged stunt disease) โรคนี้ระบาดรุนแรงเป็นครั้งแรกในท้องที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา เกิดจากเชื้อวิสาชื่อ ragged stunt virus เชื้อนี้สามารถเข้าทำลายต้นข้าวตั้งแต่ระยะต้นกล้า และกำลังแตกกอ โดยมีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชื่อ Nilaparvata lugens เป็นพาหะ ต้นที่เป็นโรคจะเตี้ยและแคระแกร็น เห็นได้ชัดในระยะที่ข้าวตั้งท้องและออกรวง คือ ต้นเตี้ย ใบธงสั้นและกว้างกว่าปกติ ปลายของใบธงม้วนเป็นเกลียวแล้วอาจฉีกขาดได้ รวงเล็กมีเมล็ดลีบมาก และโผล่ไม่สุดใบธง หากเป็นมาก ๆ ข้าวจะไม่ตั้งท้องออกรวง พันธุ์ข้าว กข. ๗ ไม่มีความต้านทานโรคนี้เลย แต่พันธุ์ทีต้านทานพาหะของเชื้อโรคนี้จะเป็นโรคน้อยมาก เช่น พันธุ์ กข.
การป้องกันและกำจัด
๑. ปลูกพันธุ์ข้าวที่ต้านทานโรคหรือต้านทานแมลงพาหะ
๒. ใช้สารเคมีกำจัดแมลงพาหะของเชื้อโรค


ที่มา : จากหนังสือ "ความรู้เรื่องข้าว" โดย ดร. ประพาส วีระแพทย์ สาขาคัดพันธุ์ต้านทานศัตรูข้าว กองการข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์