โรคดอกกระถิน
โรคดอกกระถิน (false smut disease) โรคนี้ระบาดทั่วไปในที่ที่มีความชื้นสูง ในระยะเวลาที่ต้นข้าวออกรวง เกิดจากเชื้อราชื่อ Ustilaginoidea virens เชื้อรานี้เข้าทำลายต้นข้าวที่เมล็ด แล้วสร้างเมล็ดสืบพันธุ์ที่เมล็ดนี้จะเป็นสีเขียวแก่ ปกติในรวงหนึ่ง ๆ จะมีเมล็ดที่ถูกทำลายประมาณ ๕-๑๐ เมล็ด การแพร่กระจายของเชื้อรา ตลอดถึงวิธีการป้องกันกำจัด ยังไม่ได้มีการศึกษา อย่างไรก็ตามพบว่า หญ้าพวก Hymenachne pseudointerrupta ก็ถูกเชื้อรานี้ทำลายจนเป็นโรคคล้ายดอกกระถินในข้าวด้วย ฉะนั้นเมล็ดสืบพันธุ์จากเมล็ดหญ้าดังกล่าวที่เป็นโรคอาจปลิวไปกับลม เมื่อตกลงในดอกข้าวก็จะทำให้ต้นข้าวเกิดเป็นโรคดอกกระถิน ยังไม่มีวิธีการป้องกันกำจัดที่ดีสำหรับโรคนี้

ที่มา : จากหนังสือ "ความรู้เรื่องข้าว" โดย ดร. ประพาส วีระแพทย์ สาขาคัดพันธุ์ต้านทานศัตรูข้าว กองการข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์