ป่าพรุโต๊ะแดง

เป็นป่าพรุธรรมชาติผืนใหญ่ที่สุดของประเทศที่ยังคงสภาพดั้งเดิมอันทรงคุณค่า ทั้งในด้านแหล่งพันธุกรรมของพรรณพืชหายากที่เป็นเฉพาะถิ่น(Endemic Species) เป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหารของมนุษย์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพป่าที่มีลักษณะเฉพาะนี้ได้
การสำรวจและศึกษาวิจัยสัตว์ป่าพรุโต๊ะแดงได้เริ่มขึ้นในช่วงปลายปี ๒๕๒๙ จนถึงปัจจุบันพบสัตว์ป่าอาศัยอยู่ในพรุแห่งนี้แล้วประมาณ ๓๒๕ ชนิด ประกอบด้วย

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians)
สัตว์เลื้อยคลาน (Reptilians)
สัตว์ปีก (Avians)
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม (Mammalians)ที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส