สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians)

คางคกบ้าน (Common Asin Toad)
เขียดเขาหลังตอง (White-lipped Frog)
เขียดจิก (Green Paddy Frog)
เขียดว้าก (Rough-sided Frog)
กบหนอง (Grass Frog)
เขียดหลังขีด (Stripe-packed Frog)
กบป่าพรุ (Masked Frog)
กบราชา (Raja Frog)
เขียดลื่น (Yellow-bellied Puddle Frog)
เขียดทราย (Marten' Puddle Frog)
เขียดตะปาด (Four-lined Tree Frog)
เขียดตะปาดมลายู (Collet's Tree Frog)
อึ่งอ่างบ้าน (Banded Bull Frog)
อึ่งลายเลอะ (Butler's Froglet)
อึ่งข้างดำ (Heymon's Froglet)
อึ่งน้ำเต้า (Ornate Froglet)
อึ่งหลังขีด (Inornate Froglet)ที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส