ความหมายของการขยายพันธุ์พืช
วิธีการขยายพันธุ์พืช
วิธีการขยายพันธุ์แบบใช้เพศ
ส่วนประกอบของเมล็ด
การงอกของเมล็ด
การพักตัวของเมล็ด
การเพาะเมล็ด
วิธีการขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เพศ
การตัดชำ
การตอนกิ่ง
การทาบกิ่ง
การติดตา
การต่อกิ่ง
การขยายพันธุ์พืชโดยการแบ่งและแยกส่วนต้นพืช

ที่มา : จากเอกสารวิชาการที่ ๗๒ เรื่อง "การขยายพันธุ์พืช" โดย กรมส่งเสริมการเกษตร