ป่าประเภทไม่ผลัดใบ
ป่าประเภทไม่ผลัดใบมีอยู่ประมาณ ๓๐ % ของเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศ แยกออกเป็น ๔ ชนิดย่อย ๆ คือ
ก. ป่าดงดิบ
ข. ป่าสนเขา
ค. ป่าพรุ หรือป่าบึง
ง. ป่าชายหาด

ที่มา : จากหนังสือ "พืชกินได้และพืชมีพิษในป่าเมืองไทย" โดย สมจิตร พงศ์พงัน และ สุภาพ ภู่ประเสริฐ