ป่าชายหาด
ป่าตามชายฝั่งทะเลที่ดินเป็นทราย มีโขดหิน และฝั่งค่อนข้างชัน และมีป่าอีกชนิดหนึ่งขึ้นอยู่เรียกกันว่าป่าชายหาด ป่าชนิดนี้พืชพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่เป็นแนวแคบ ๆ หรือเป็นหย่อม ๆ มีอยู่มากทางฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย ซึ่งเป็นด้านที่รับลมฝนและคลื่นอย่างเต็มที่
ป่าชนิดนี้ส่วนมากมีไม้ขนาดเล็กขึ้นกระจัดกระจายอยู่ห่าง ๆ มีวัชพืช เช่น สาบเสือขึ้นอยู่ทั่วไป เป็นป่าที่ไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด

ที่มา : จากหนังสือ "พืชกินได้และพืชมีพิษในป่าเมืองไทย" โดย สมจิตร พงศ์พงัน และ สุภาพ ภู่ประเสริฐ