ป่าสนเขา
ป่าชนิดนี้กระจัดกระจายอยู่เป็นหย่อม ๆ ทางภาคเหนือและทางแถบที่ราบสูงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีความสูง ๒๐๐-๑,๓๐๐ เมตร ดินในที่เหล่านี้เป็นดินไม่ค่อยดี มักเป็นดินปนทรายสีเทาหรือดินปนกรวดสีน้ำตาลและบางแห่งก็เป็นดินลูกรัง มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีต้นไม้เพียง ๒-๓ ชนิดขึ้นอยู่ในป่าชนิดนี้ ส่วนมากเป็นพวกสนเขา ซึ่งมักจะโปร่งหรือโล่งแจ้ง บางท้องที่มีไฟป่าไหม้บ่อย ๆ เพราะไม้สนมีน้ำมันที่ติดไฟได้ง่าย ป่าชนิดนี้มีลักษณะคล้าย ๆ ป่าทุ่ง

ที่มา : จากหนังสือ "พืชกินได้และพืชมีพิษในป่าเมืองไทย" โดย สมจิตร พงศ์พงัน และ สุภาพ ภู่ประเสริฐ