ินมสดปราศจากไขมัน

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากส่วนของหางนมจากเครื่องแยกครีม ที่มีส่วนประกอบของไขมันในปริมาณน้อยมาก แต่ยังอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารอย่างอื่นครบ ถ้วนใกล้เคียงกับนมสดทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ต้อง การลดความอ้วน ผู้ต้องการควบคุมน้ำหนัก และผู้สูงอายุ การผลิตจะต้องนำมาผ่านขบวนการโฮโมจิไนส์ และ พาสเจอร์ไรส์แล้วจึงบรรจุลงในภาชนะบรรจุ
ขั้นตอนการผลิต
๑. การแยกครีม โดยอาศัยเครื่องแยกครีม เพื่อแยกส่วนที่เป็นไขมัน (ครีม)
ออกจากส่วนที่เหลือ เรียกว่า หางนม (skim milk)
๒. การทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน (Homogenize) และการฆ่าเชื้อ (Pasteurize)
ที่อุณหภูมิ ๗๒ - ๗๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๑๕ วินาที
๓. การทำให้เย็น (Cooling)
๔. การบรรจุ (Packaging)