คือ สังคมพืชป่าไม้ที่ไม่ผลัดใบ (evergreen) อีกแบบหนึ่ง มีไม้ต้นขนาดใหญ่น้อยชนิดต่าง ๆ ลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้น ๆ และไม้ ชั้นบนส่วนใหญ่มีเรือนยอดชิดกันมากหรือน้อย พืชชั้นล่างเป็นชั้นของ undergrowth มีพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ ขึ้นหนาแน่น สังคมพืชป่าพรุนี้เกิดอยู่บน พื้นที่ ๆ เป็นแอ่งรูปกระทะ ได้รับน้ำจากน้ำฝนเป็นส่วนใหญ่ ทำให้มีน้ำจืดแช่ขังอยู่ตลอดทั้ง ปี เมื่อมีซากพืชและอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ทับถมกันเป็นเวลาช้านาน จึงไม่ค่อยผุสลาย ทำให้เกิดเป็น "พรุ" (peat bog) ขึ้น ตัวอย่างเช่น ป่าพรุโต๊ะแดงที่มา : การอนุรักษ์ธรรมชาติในประเทศไทย ในแง่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ โดยธวัชชัย สันติสุข