พรุ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ หมายถึง พื้นดินที่ข้างบนแข็ง ข้างล่างหล่ม บริเวณพื้นที่พรุ ประกอบด้วย

ดินพรุ
ป่าพรุ