โรงสีข้าวตัวอย่าง

วัตถุประสงค์
การลงทุนและการก่อสร้าง
การทดลองและการเก็บรักษา
การก่อสร้าง