ในทางอิเล็กทรอนิกส์ความต้านทานของตัวต้านทานทำหน้าที่เช่นเดียวกับความเสียดทานบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าความเสียดทาน
เป็นสิ่งน่ารำคาญ แต่ถ้าหากขาดความเสียดทานชีวิตความเป็นอยู่ของเราคงลำบากมากเป็นต้นว่าล้อรถและเท้าของเราจะยึดติดกับ
พื้นไม่ได้เบรกทำให้รถหยุดไม่ได้และสิ่งของจะลื่นไถลจนควบคุมไม่ได้ ในทำนองเดียวกัน ถ้าปราศจากความต้านทาน เราก็ควบคุม
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ปกติความต่างศักย์เกิดขึ้นเมื่อมีปริมาณไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ความต่างศักย์ซึ่งเกิดขึ้นที่ขั้วจะไปขับดันกระแส
ผ่านตัวต้านทานที่มีความต่างศักย์อีกค่าหนึ่งและต้านความต่างศักย์เดิม ทำให้กระแสลดลง จึงนำมาใช้ในการป้องกันมิให้ไดโอดเปล่ง
แสง(light-emitting diode) จนไหม้เสียหายบ่อยครั้งที่ความต่างศักย์จากกระแสในตัวต้านทานถูกนำมาใช้ในการนำข้อมูลหรือช่วย
การทำงานของส่วนประกอบอื่น เช่น ทรานซิสเตอร์ ความร้อนจะเกิดขึ้นในตัวต้านทานขณะทำงานเช่นเดียวกับความร้อนเนื่องจาก
ความเสียดทานของเบรกและคลัชในเครื่องจักร การสูญเสียพลังงานไปในรูปของความร้อนนี้แสดงถึงผลของการควบคุมการทำงาน
ของเครื่องจักรนั่นเอง ตัวต้านทานทำหน้าที่ลดทอนกำลังของสัญญาณไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

การเบรก  การวัดความต้านทาน
การรักษาจังหวะ การเล่นสเกตน้ำแข็ง
ตัวต้านทานชนิดต่าง ๆ ตัวแบ่งศักย์
การสร้างตัวต้านทาน

ผู้เขียน : รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 16