วงจรอิเล็กทรอนิกส์หลายแบบจะใช้ความต่างศักย์เพียงค่าเดียวเท่านั้น ทั้ง ๆ ที่บางตำแหน่งต้องการ

ความต่างศักย์ที่แตกต่างกันออกไป วงจรตัวแบ่งศักย์ใช้เพื่อแบ่งความต่างศักย์ขนาดใหญ่ออกเป็น
ความต่างศักย์ย่อย ๆ ความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทานทุกตัวรวมกันแล้วจะเท่ากับความต่างศักย์ของแบตเตอรี่ 
(ในที่นี้คือ 9 โวลด์) แต่การที่มีตัวต้านทาน 2 ตัวจึงแยกความต่างศักย์ออกเป็น 2 ส่วนให้มีขนาดเล็กลง
แต่มีสัดส่วนเป็นไปตามค่าของตัวต้านทานทั้งสอง บางครั้งเราเรียกตัวแบ่งศักย์ว่า โพเทนซิออมิเตอร์ 
(potentiometer)