อดีต ปัจจุบัน และ อนาคตของไมโครโปรเซสเซอร์   ก่อนยุคกำเนิดไมโครโปรเซสเซอร์
  ยุคเริ่มต้นไมโครโปรเซสเซอร์  (ปี ค.ศ. 1971 - 1973)     ยุคต้นของไมโครโปรเซสเซอร์ (ปี ค.ศ. 1974 - 1979)
ยุคแห่งความมั่นคง (ค.ศ. 1986 - 1991)   ก้าวเข้าสู่ยุคปัจจุบัน (ค.ศ. 1992 - 1996)
สถานการณ์ไมโครโปรเซสเซอร์ปัจจุบัน   ชิพในปัจจุบัน เพนเทียมยึดตลาดไปมาก
  อนาคตของไมโครโปรเซสเซอร์   ต้องการข้อมูลไมโครโปรเซสเซอร์เรียกดูได้ที่นี่


ผู้เขียน : ยืน ภู่วรวรรณ
เรียบเรียงจาก : หนังสือไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 146 หน้าที่ 120