เซต

ความหมายของเซต การเขียนเซต
ลักษณะของเชต ความสัมพันธ์ของเซต
สับเซต เพาเวอร์เซต
เอกภพสัมพัทธ์ แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์
ปฏิบัติการระหว่างเซต สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนต่าง ๆ ที่ควรทราบ


ความสัมพันธ์ของเซต
1. เซตที่เท่ากัน (Equal Sets) คือ เซตสองเซตจะเท่ากันก็ต่อเมื่อเซตทั้งสองมีสมาชิกเหมือนกัน
สัญลักษณ์ เซต A เท่ากับ เซต B แทนด้วย A = B
             เซต A ไม่เท่ากับ เซต B แทนด้วย A B

A = {1, 2, 3, 4, 5}
B = {1, 2, 3, 4, 3, 2, 5, 5, 5}
เซต A มีสมาชิกเหมือนกับเซต B A = B
C = {a, e, i, o, u}
D = {i, o, u, e, o}
เซต C มีสมาชิกเหมือนกับเซต D C = D
E = {0, 1, 3, 5}
F = {x | x I+, x < 6}
เซต E มีสมาชิก 4 ตัว คือ 0, 1, 3, 5 แต่เซต F มีสมาชิก 5 ตัว คือ 1, 2, 3, 4, 5 E F
G = {สีแดง, สีน้ำเงิน, สีขาว}
H = {สีแดง, สีน้ำเงิน, สีเหลือง}
สีขาว G แต่ สีขาว H G H

2. เซตที่เทียบเท่ากัน (Equivalentl Sets) คือ เซตที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากัน และสมาชิกของเซตจับคู่กันได้พอดีแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
สัญลักษณ์ เซต A เทียบเท่ากับ เซต B แทนด้วย A B

A = {a, b, c, d, e}
B = {1, 2, 3, 4, 5}
A B แต่เซตทั้งสองมีจำนวนสมาชิกเท่ากัน และสามารถจับคู่แบบ 1:1 ได้พอดี
A B
C = {x | x I+}
D = {x | x = 2n , n = 1, 2, 3, ...}
C เป็นเซตจำนวนเต็มบวก {1, 2, 3, ...}
ส่วนเซต D เป็นเซตของจำนวนคู่ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป {2, 4, 6, ...}
โดยสมาชิกของเซต C กับ D จับคู่แบบ 1:1 ได้พอดี
C D
หมายเหตุ 1. ถ้า A = B แล้ว A B
2. ถ้า A B แล้ว ไม่อาจสรุปได้ว่า A = B


ที่มา : ทวี บุญช่วย , วารสารไฮเอ็ด ม.ปลาย (วิทย์), ปีที่ 1 ฉ. 1 พฤษภาคม 2539