เซต

ความหมายของเซต การเขียนเซต
ลักษณะของเชต ความสัมพันธ์ของเซต
สับเซต เพาเวอร์เซต
เอกภพสัมพัทธ์ แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์
ปฏิบัติการระหว่างเซต สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนต่าง ๆ ที่ควรทราบ


สัญลักษณ์แทนเซตที่เกี่ยวข้องกับจำนวนต่าง ๆ ที่ควรทราบ
สัญลักษณ์ ความหมาย
Nเซตของจำนวนนับ
I+เซตของจำนวนเต็มบวก (จำนวนนับ)
I-เซตของจำนวนเต็มลบ
Iเซตของจำนวนเต็ม
Qเซตของจำนวนตรรกยะ
Q'เซตของจำนวนอตรรกยะ
R+เซตของจำนวนจริงบวก
R-เซตของจำนวนจริงลบ
Rเซตของจำนวนจริง


ที่มา : ทวี บุญช่วย , วารสารไฮเอ็ด ม.ปลาย (วิทย์), ปีที่ 1 ฉ. 1 พฤษภาคม 2539