เครื่องอัดเม็ดอาหารปลา

            เครื่องบดอาหารปลาแบบมินเซอร์
            เครื่องอัดเม็ดแบบจม