สรรพศิลปศาสตราธิราช (รัฐศาสตร์)
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสาขารัฐศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนาสังคม)

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สาขารัฐศาสตร์ พระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านรัฐศาสตร์