เพื่อต้องการดัดแปลงผลิตภัณฑ์กระดาษสาจากรูปแบบเดียวกัน ให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ กันตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการดัดแปลงการประดิษฐ์ การประกอบผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาให้กลุ่มแม่บ้าน นิสิตนักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพทั้งในด้านหัตถกรรมและอุตสาหกรรม เพื่อให้เศษวัสดุเหลือใช้จากกระดาษสามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่จนครบวงจร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เพื่อต้องการอนุรักษ์ศิลปความเป็นไทย จากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษสา

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาได้นำกระดาษสามาผลิตดัดแปลงในรูปแบบต่าง ๆ และได้เผยแพร่ให้กับกลุ่มแม่บ้าน นิสิตนักศึกษา เพื่อนำไปประกอบอาชีพ และใช้เศษวัสดุจากกระดาษสามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำให้ประชาชนมีรายได้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปความเป็นไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับคำแนะนำจากสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาให้ผลิตกระดาษที่มีลวดลายตามธรรมชาติ โดยใช้ดอกไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น เฟื่องฟ้า เข็ม ทรงบาดาล ฯลฯ มาประดับลวดลายต่าง ๆ ทำให้เกิดความสวยงามและมีประโยชน์ใช้สอยอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมื่อได้ทำการทดลองวิจัยแล้ว ปรากฎว่า เป็นที่นิยมชื่นชอบของทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ โดยสามารถนำไปประดิษฐ์เป็นของใช้ในงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรมส่งออก เช่น โคมไฟ กรอบรูป หมวก การ์ด เป็นต้น
ในด้านการประดิษฐ์ดอกไม้ได้รับคำปรึกษาแนะนำจาก คุณมนูญ จันทรประสิทธิ์ นักวิชาการอุตสาหกรรม ๖ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และอาจารย์ดรุณี เทียนเกษม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องจักรในการประดิษฐ์ และประกอบดอกไม้ โดยทางโครงการส่วนพระองค์ ได้จัดให้มีการแปรรูปและประดิษฐ์ดอกไม้ ประดิษฐ์ของชำร่วย และของที่ระลึกจากกระดาษสาออกจำหน่าย
นอกจากนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ทางโรงกระดาษสาโครงการฯ สวนจิตรลดา ได้ร่วมกับวิทยาลัยในวังชายและกรมการศึกษานอกโรงเรียน เปิดหลักสูตรสอนวิชาชีพฝีมืองานกระดาษสา ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยในวังชาย
กระดาษสาทำมาจากเปลือกของต้นกระสา ซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดกลาง ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะตามริมแม่น้ำลำคลอง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ จึงได้ทรงโปรดฯ ให้จัดตั้งโรงกระดาษสาขึ้นในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โดยทำการผลิตกระดาษสาและกระดาษสาประดับลวดลายจากดอกไม้ ตลอดจนกระดาษสาและทำการและนอกจากนี้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ยังความรู้ในด้านการผลิต ประชาชนทั่วไปอีกด้วย

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา|โรงงานอาหารสำเร็จรูป|โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อุตสาหกรรมเกษตรอันเนื่องมาจาก พระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


| สรรพศิลปศาสตราธิราช | สาขาอุตสาหกรรมเกษตร