การพัฒนาระบบสหกรณ์

การจัดดำเนินงานสหกรณ์ในประเทศไทย ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๕๙ นับถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๗๐ ปีแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าไปเท่าที่ควร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรอย่างยิ่ง ทรงย้ำอยู่เสมอให้ใช้หลักการของสหกรณ์มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยระบบสหกรณ์จะช่วยพัฒนาอาชีพและช่วยเกษตรกรให้มีพลัง เพราะได้มีการรวมตัวช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทรงพิจารณาเห็นว่า การช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความอยู่ดีกินดีขึ้นนั้น รัฐบาลจะไม่สามารถช่วยเหลือได้ตลอดไป ด้วยมีขีดจำกัดด้านงบประมาณค่าใช้จ่าย รัฐบาลเพียงแต่ช่วยในด้านของปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพและดูแลมิให้เกษตรกร ถูกเอารัดเอาเปรียบเท่านั้น เกษตรกรจึงไม่ควรรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียว ควรฝึกหัดให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง รู้จักพัฒนาอาชีพและร่วมมือร่วมใจรวมกันเป็นกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยนำหลักการของสหกรณ์มาใช้ในการพัฒนากลุ่มของตน

ดังนั้น พระองค์จึงทรงส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรขึ้นในพื้นที่พัฒนาตามโครงการจัดพัฒนาที่ดิน ตามพระราชดำริต่าง ๆ ทั่วประเทศ ฝึกให้เกษตรกรรู้จักวิธีดำเนินงานของระบบสหกรณ์และเกิดทัศนคติ เห็นความสำคัญของการมีสหกรณ์ที่จะช่วยอำนวยประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านการใช้เครื่องจักร เครื่องมือมาช่วยในการผลิต การขนส่งพืชผลไปขายยังตลาดได้เห็นพลังของการรวมกลุ่ม ซึ่งจะเกิดอำนาจในการเจรจาต่อรองให้การขายพืชผลได้ราคาสูงขึ้น ดีกว่าต่างคนต่างขายและยังช่วยให้ได้เงินทุนมาให้สมาชิกกู้ยืม เนื่องจากแหล่งเงินกู้ให้ความเชื่อถือสหกรณ์มากกว่าเกษตรกรรายบุคคล นอกจากนี้ระบบสหกรณ์ยังเป็นพื้นฐานของการสร้างระบอบประชาธิปไตย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้นำระบบสหกรณ์ไปใช้ให้แพร่หลายในสถาบันทุกหมู่เหล่า ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเป็นปึกแผ่นมั่นคง

ในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงส่งเสริมให้จัดตั้งสหกรณ์ขึ้นในเขตพื้นที่ของโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชดำริ ในท้องที่ต่าง ๆ ได้แก่

สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการจัดพัฒนาที่ดิน ๑๒,๕๐๐ ไร่ จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๔

สหกรณ์การเกษตรหนองพลับ จำกัด อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดิน ๖๕,๐๐๐ ไร่ จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๕

สหกรณ์การเกษตรกลัดหลวง จำกัด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการจัดพัฒนาที่ดินร่วมกับหนองพลับ จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๒

สหกรณ์การเกษตรทุ่งลุยลาย จำกัด อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการจัดพัฒนาที่ดิน ๒๕,๐๐๐ ไร่

สหกรณ์การเกษตรบ้านเจ้าเณร จำกัด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการจัดพัฒนาที่ดิน ๒๕,๐๐๐ ไร่ จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๑๙

สหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย-เขามดแดง จำกัด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการ จัดพัฒนาที่ดิน ๒,๕๘๐ ไร่ จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๒๐

สหกรณ์การเกษตรโป่งกระทิง จำกัด กิ่งอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการจัดพัฒนาที่ดิน ๗,๕๐๐ ไร่ จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๘

สหกรณ์การเกษตรห้วยมะนาว จำกัด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการ จัดพัฒนาที่ดิน 7,561 ไร่ จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2522

สหกรณ์การเกษตรทุ่งลิปะสะโง จำกัด อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการ จัดพัฒนาที่ดิน ๑๕,๐๐๐ ไร่ จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๒

สหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการจัดพัฒนาที่ดิน ๓๐,๐๐๐ ไร่ จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๒๓

สหกรณ์การเกษตรเขื่อนบางลาง จำกัด อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการจัดพัฒนาที่ดิน ๒๓,๕๐๐๐ ไร่ จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๓

นอกจากนี้ได้มีการส่งเสริมให้จัดตั้งสหกรณ์นิคม ขึ้นในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี ในเขตพื้นที่ ๓ อำเภอ ๒๐ หมู่บ้าน ได้แก่

สหกรณ์นิคมคลองน้ำเขียว จำกัด สหกรณ์นิคมท่าช้าง จำกัด สหกรณ์นิคมบ้านห้วยชัน จำกัด สหกรณ์นิคมเขาพรหมสุวรรณ จำกัด

การพัฒนาและอนุรักษ์ดิน | การพัฒนาแหล่งน้ำ | โครงการธนาคารข้าว | การพัฒนาการประมง | การพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ |
โครงการธนาคารโค-กระบือ | โครงการหลวง | การพัฒนาระบบสหกรณ์ |

| สรรพศิลปศาสตราธิราช | สาขาส่งเสริมการเกษตร |