แลคโตส

แลคโตส (lactose or milk sugar) หรือน้ำตาลนม เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่สำคัญ พบในน้ำนมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แลคโตส สังเคราะห์ขึ้นในเต้านม น้ำนมจะมีแลคโตสเฉลี่ยประมาณ ๔.๘ เปอร์เซ็นต์ แลคโตสมีความสำคัญในอุตสาหกรรมนม เนื่องจากแลคโตสถูกทำให้ สลายตัวได้ง่ายโดยแบคทีเรีย ทำให้เกิดกรดแลคติค ซี่งทำให้น้ำนม มีรสเปรี้ยว แลคโตสซึ่งผลิตเป็นการค้าเตรียมได้จาก เวย์ (Whey) ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการทำเนยแข็ง

ประโยชน์ของแลคโตส

ที่มา: ผลิตภัณฑ์จากน้ำนม พ.ศ.๒๕๒๕, หน้า ๑๑-๑๒, สุวรรณา กิจภากรณ์