เยอบีรา

เยอบีรา (Gerbera, African Daisy, Gerbera Jamessonil) เป็นไม้ดอกที่สวยงาม และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจในการค้าดอกไม้สดอีกชนิดหนึ่ง สามารถปลูกและจำหน่ายได้ทุกฤดูกาล และทุกภาคของประเทศด้วย ดอกมีความสวยงาม มีสีสันหลากสีสดุดตา มีก้านดอกยาว สำหรับพันธุ์ไทยมีดอกซ้อน อายุการบานไม่ค่อยทนเทียบกับพันธุ์ยุโรป เป็นพืชที่ปลูกง่าย สามารถเจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด


โครงการหลวงได้นำเยอบีราพันธุ์ยุโรป จากประเทศเนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นมาทดลองปลูกบนดอย ได้ทำการปรับปรุงพันธุ์สร้างลูกผสมพันธุ์ไทยและพันธุ์ยุโรปได้หลายพันธุ์ คัดพันธุ์ ที่นำเข้าและลูกผสมที่ดอกขนาดใหญ่ มีสีสวยสดเหมาะที่จะใช้เป็นไม้ตัดดอกได้ดี แล้วขยายพันธุ์โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยี่อ ให้ได้ต้นเป็นปริมาณมาก นำต้นที่ได้ไปใช้ในการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาปลูกเป็นอาชีพที่มา : หนังสือพรรณไม้โครงการหลวง หน้า ๕๓