เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

เป็นวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการ เก็บรักษาพันธุ์พืชเอกลักษณ์ที่หายาก มิให้สูญพันธุ์ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คือการนำเอาเซลล์ หรือเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะบางส่วนของพืช เช่น ยอด ลำต้น ใบ ราก ส่วนต่าง ของดอกหรือผล มาเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ ในสถานที่ปลอดเชื้อ ทำให้ขยายพันธุ์พืชได้ปริมาณมาก หรือรวดเร็ว ไม่กลายพันธุ์ พืชเป้าหมายในระยะแรกของ โครงการ คือ

สมอไทย ซึ่งปลูกไว้ตั้งแต่สมัยรัชการที่ 5 ใน บริเวณพระที่นั่งอัมพรสถาน ขนุนพันธุ์ดี พุดสวนสำหรับ ร้อยมาลัย มณฑา และยี่หุบ ในพระบรมมหาราชวัง โครงการส่วนพระองค์ได้เริ่มโครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ในปี พ.ศ. 2527 ทำการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาควิชา พืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนอุดหนุนจากศูนย์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพลังงาน