โครงการต่าง ๆ ของห้องปฏิบัติการเนื้อเยื่อ
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช