ป่าไม้คืออะไร?
ป่าไม้คือสังคมของพืชและสัตว์ ซึ่งประกอบด้วยพรรณไม้ใหญ่น้อยหลายชนิดเป็นหลัก มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความผาสุกของประชาชน ฐานะทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ตลอดจนเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศชาติ ประเทศไทยอยู่ในบริเวณเขตร้อนซึ่งมีฝนชุก และมีแสงแดดจ้าอยู่เสมอตลอดปี เพราะเหตุนี้จึงทำให้มีพืชพันธุ์ต่าง ๆ มากมายหลายชนิด โดยเฉพาะภาคใต้ของไทยซึ่งเป็น ป่าดงดิบ ตลอดทั้งภาค อย่างไรก็ตามบางแห่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็มีป่าที่มีสภาพแห้งแล้งอยู่บ้างได้แก่ ป่าเต็งรัง และ ป่าทุ่ง ป่าไม้ในประเทศไทยอาจแบ่งออกเป็นชนิดใหญ่ ๆ ได้ ๒ ชนิด คือ ป่าประเภทไม่ผลัดใบ และ ป่าประเภทผลัดใบ

ที่มา : จากหนังสือ "พืชกินได้และพืชมีพิษในป่าเมืองไทย" โดย สมจิตร พงศ์พงัน และ สุภาพ ภู่ประเสริฐ