ตัวเหนี่ยวนำเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าอันประกอบด้วยขดลวดที่มีแกนกลางเป็นแม่เหล็กหรือไม่ก็ได้ ซึ่งจะสร้าง

สภาวะแม่เหล็กเมื่อมีกระแสไหลผ่าน สภาวะแม่เหล็กทำให้มีการสะสมพลังงานซึ่งต้องใช้เวลาในการบรรจุเข้าหรือคาย
ออกจนหมด นอกจากตัวเหนี่ยวนำจะต้านกระแสความถี่สูงแล้ว ยังป้องกันการรบกวนจากความต่างศักย์ภายนอกที่เล็ด
ลอดเข้ามา ในวงจรหรือปิดกั้นไม่ให้สัญญาณวิทยุหลุดลอดออกไปอีกด้วย ตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุ เมื่อใช้ร่วมกัน
เป็นตัวสั่นพ้องไฟฟ้า (electrical resonator) จะช่วยกรองสัญญาณที่ไม่ต้องการ เทคโนโลยีสมัยใหม่แทบจะไม่ใช้ตัว
เหนี่ยวนำเลย เพราะนำไปรวมพันอยู่รอบแกนเดียวกัน เรานิยมใช้หม้อแปลงเพื่อเพิ่มหรือลดความต่างศักย์เป็นลำดับ
การเปลี่ยนแปลงของกระแสที่ไหลผ่านขดลวดหนึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแม่เหล็กซึ่งจะไปเหนี่ยวนำ
ขดลวดอื่น ๆให้เกิดความต่างศักย์ขนาดเท่ากันทุกรอบ ขดลวดที่มีจำนวนรอบมากจะมีความต่างศักย์เพิ่มมากขึ้นด้วยแต่
กระแสกลับน้อยกว่า
 
 

  พลังงานแม่เหล็ก  โครงสร้างหม้อแปลง
 ภาพจากออสซิลโลสโคป  เกียร์จักรยาน
 หม้อแปลงแบบต่าง ๆ  ตัวเหนี่ยวนำแบบต่าง ๆ

ผู้เขียน : รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 18