หินคืออะไร
ชนิดของหิน


ผู้เขียนโฮมเพจ  นายสมศักดิ์  ศรีเครือดง
        โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์  46150  โทร. 043-861137
        เลขที่  KKU_06