1. กระแสไฟฟ้าในตัวนำ
 2. สารกึ่งตัวนำ
 3. สภาพความต้านทานและกฎของโอห์ม
 4. การคำนวณหาความต้านทาน
 5. การต่อความต้านทานแบบต่าง ๆ
 6. แรงเคลื่อนไฟฟ้า [Electromotive Force (EMF)]
 7. วงจรไฟฟ้าและการต่อเซลล์
 8. ความต่างศักดาไฟฟ้า
 9. ความต่างศักย์ระหว่างจุดในวงจรไฟฟ้าวงเดียว
 10. การหาค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรมากกว่าหนึ่งวงที่ไม่ได้ต่อแบบขนานโดยวิธีความต่างศักย์
 11. แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ และโอห์มมิเตอร์
 12. พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า
 13. ตัวอย่างการคำนวณไฟฟ้ากระแส