สารที่มีคุณสมบัติอยู่ระหว่างตัวนำและฉนวนเราเรียกว่า สารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิกอน และเยอรมันเนียม
สารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิกอนและเยอรมันเนียมนี้ ที่อุณหภูมิต่ำแรงจับตัวกันระหว่างนิวเคลียส และอิเล็กตรอนค่อนข้างจะเหนียวแน่นจึงไม่มีอิเล็กตรอนอิสระ ดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีแรงดันไฟฟ้าจากภายนอกมากระทำก็ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลจึงทำหน้าที่เช่นเดียวกับฉนวน แต่แรงจับตัวกันดังกล่าวไม่เหนียวแน่นเท่าฉนวน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น วาเลนซ์อิเล็กตรอนส่วนหนึ่งจะหลุดออกจากอะตอมเป็นอิเล็กตรอนอิสระ เมื่อมีแรงดันไฟฟ้าจากภายนอกอิเล็กตรอนอิสระจะเคลื่อนที่ และเกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ้น อิเล็กตรอนอิสระดังกล่าวมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับในตัวนำกระแสไฟฟ้าที่ไหลจึงน้อย


ชนิดของสารกึ่งตัวนำ


ผู้เขียน : นรินทร์ เนาวประทีป
เรียบเรียงจาก : หนังสือพื้นฐานวิศวกรรม หน้า 197