100 คำถามสิ่งแวดล้อม

ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

1. สิ่งแวดล้อมคืออะไร ? 2. คุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายความว่าอย่างไร ?
3. เขตอนุรักษ์คืออะไร ? 4. พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมหมายความอะไร ?
5. นิเวศวิทยาคืออะไร ? 6. ระบบนิเวศคืออะไร ?
7. ห่วงโซ่อาหารคืออะไร ? 8. มลพิษหมายความถึงอะไร ?
9. ภาวะมลพิษคืออะไร ? 10. แหล่งกำเนิดมลพิษหมายความว่าอย่างไร ?
11. สารพิษที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมเกิดจากอะไร ? 12. อันตรายของสารพิษเกิดจากอะไร ?
13. ภาวะอันตรายของสารพิษในร่างกายเกิดขึ้นเมื่อใด ? 14. ของเสียคืออะไร ?
15. เราช่วยลดภาวะของเสียได้หรือไม่ ? 16. R 1 การลดการใช้คืออะไร ?
17. R 2 การใช้อีกคืออะไร ? 18. R 3 การนำของเสียกลับมาผลิตใช้ใหม่คืออะไร ?
19. เครื่องหมาย หมายถึงอะไร ? 20. อะไรบ้างที่นำกลับมาผลิตใช้ใหม่ได้ ?
21. ในร่างกายของมนุษย์มีน้ำอยู่เท่าใด ? 22. น้ำมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันกี่สถานะ ?
23. วัฎจักรของน้ำคืออะไร ? 24. คุณสมบัติที่สำคัญของน้ำคืออะไร ?
25. น้ำสูญหายไปจากโลกหรือไม่ ? 26. อะไรเป็นสาเหตุให้ปริมาณน้ำแต่ละที่ไม่คงที่ ?
27. ความผันแปรของภูมิอากาศทำให้เกิดอะไรขึ้นกับโลก ? 28. เขื่อนสร้างขึ้นเพื่ออะไร ?
29. น้ำทิ้งคืออะไร ? 30. น้ำทิ้งจากโรงงานมีอันตรายหรือไม่ ?
31. สารอินทรีย์ คืออะไร ? 32. สารอินทรีย์ทำให้เกิดอะไรขึ้นกับน้ำ ?
33. จุลินทรีย์ คืออะไร ? 34. บีโอดี คืออะไร ?
35. ค่าบีโอดี ได้จากอะไร ? 36. ค่าบีโอดีบอกถึงอะไร ?
37. การรั่วไหลของน้ำมันในทะเลเกิดจากสาเหตุอะไร ? 38. อันตรายที่เกิดจากคราบน้ำมันคืออะไร ?
39. การบำบัดน้ำเสียคืออะไร ? 40. การบำบัดน้ำเสียมีกี่ประเภท ?
41. ในอากาศบริสุทธิ์มีส่วนผสมของก๊าซไนโตรเจนอยู่เท่าใด ? 42. ก๊าซไนโตรเจนสำคัญต่อโลกอย่างไร ?
43. เมฆหมอก ไอน้ำ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สำคัญต่อโลกอย่างไร ? 44. อะไรเป็นสาเหตุให้โลกร้อนขึ้น ?
45. อะไรเป็นสาเหตุให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น ? 46. โอโซน คืออะไร ?
47. โอโซนเกิดขึ้นได้อย่างไร ? 48. ก๊าซโอโซนมีความสำคัญต่อโลกอย่างไร ?
49. มีโอโซนอยู่มากน้อยเท่าใดในบรรยากาศ ? 50. โอโซนมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร ?