เกม (5)
32 = 9 = 4 + 5 32 + 42 = 52
52 = 25 = 12 + 13 52 + 122 = 132
72 = 49 = 24 +25 72 + 242 = 252
ลองทำจำนวนอื่น ๆ ต่อไป......

เกม (6)
0 . 0 1 2 3 4 5 6 7 9 0 1 2 3 4 5 6 7 9...   =      =   
ให้
S
= 0. 1 2 3 4 5 6 7 9 0 1 2 3 4 5 6 7 9 ....
S
= 0. 0 1 2 3 4 5 6 7 9 0 1 2 3 4 5 6 7 9 ....
S
= 0.111111111111111111 ...    =   
S
=      =   
ดังนั้น 0. 0 1 2 3 4 5 6 7 9 0 1 2 3 4 5 6 7 9 ....    =      =   

เกม (7)
=    0 .12 12 12 12 12 ...
ให้ S =    0 .12 12 12 12 12 ...
100 S =    12 . 12 12 12 12 ...
99 S =    12
S =      =