เกม (2)

เมื่อลากเส้นต่อจุดบนแลตทิซ 5 x 5 โดยไม่ยกดินสอและไม่ซ้ำรอยเดิม จะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 ตารางหน่วย มากที่สุดจำนวน 11 รูป ดังรูปด้านขวา

ลองลากเส้นให้ได้รูปแบบอื่น ๆ และถ้าเป็นแลตทิซขนาดอื่น ๆ จะได้จำนวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 ตารางหน่วย มากที่สุดกี่รูป

ความรู้หรือความคิดรวบยอด/หลักการที่ควรทบทวน หรือสรุป ได้แก่

(1) รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน เรียกว่า รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
(2) พื้นที่ 1 ตารางหน่วย เป็นพื้นที่ซึ่งเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านทุกด้านยาว 1 หน่วย
(3) การหาพื้นที่ของรูปวิธีหนึ่งที่ทำได้โดยการนับจำนวนตารางหน่วยที่ปิดรูปนั้นพอดี
(4) หน่วยในการจัดพื้นที่ คือ ตารางหน่วย เช่น ตารางเซนติเมตร ตารางเมตร