เกม (1)

ให้เขียนเครื่องหมาย O และ X เรียงกันเป็นแลตทิช (Lattice) ขนาดใดก็ได้ โดยมีกติกาว่า ตำแหน่งที่เป็นมุมทั้ง 4 มุมของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกรูปจะต้องไม่เป็นเครื่องหมายเดียวกัน เช่นแลตทิชทางขวามือ

ลองเขียนแลตทิซ 3 x 3 และ 4 x 4 รูปแบบอื่น ๆ และเขียนแลตทิซขนาดอื่น ๆ ตามกติกาที่หนดให้
แลตทิซ 3 x 3 แลตทิซ 4 x 4
o o x o o o x
o x o x o x o
o x x x x o x
o x x o
ความรู้หรือ ความคิดรวบยอด/ หลักการ ที่ควรทบทวนหรือสรุป ได้แก่

(1) รูปสี่เหลี่ยมมีด้าน 4 ด้าน และมีมุม 4 มุม
(2) รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีมุมทั้งสี่เป็นมุมฉาก
(3) มุมที่มีขนาด 90 เรียกว่า มุมฉาก
นอกจากนั้นยังฝึกกาสังเกต รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและรอบคอบ