การเลี้ยงวัว

ดูเดนี่ (Dudeney) ได้นำเสนอไว้ในหนังสือ 536 puzzles and Curious Problems ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Souvenir Press ในปี 1967

การนำเสนอคราวนี้แตกต่างกันตรงที่ โมเดลนี้ได้เปลี่ยนจากเดือนเป็นปี และการเลี้ยงวัวนี้เน้นที่แม่วัว โดยให้มีการผสมกับพ่อวัว โดยนับเฉพาะแม่วัว โดยให้แม่วัวออกลูกมาเป็นเพศเมียทุก ๆ ปี และวัวที่เลี้ยงไม่มีการตาย (สมมติให้ผสมเทียม) ถ้าผ่านไป 12 ปีแล้วจะมีวัวทั้งหมดกี่ตัว

การเลี้ยงวัวคราวนี้ดูจะไกล้กับฟาร์มโคนมที่เลี้ยงกันอยู่ จำนวนวัวที่มีอยู่จึงมีตามอนุกรมฟิโบนักชี เช่นกัน

อย่างไรก็ดี การพิจารณาให้เป็นธรรมชาติยังมีข้อท้วงติงอยู่บ้างว่า ถ้าวัวออกลูกมาเป็นตัวผู้ก็จะไม่ได้ตามอนุกรม

เพื่อให้เห็นเป็นธรรมชาติ และเป็นสถานะการณ์ของชีวิตจริง คงต้องดูจากวงจรชีวิตของผื้ง ซึ่งโมเดลผึ้งพอจะเรียกได้ว่าเป็นโมเดลสมจริง

ที่มา: รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์