อนุกรมฟิโบนักชี

อนุกรมฟิโบนักชีเริ่มจากการนำตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าสองตัวหารกัน เป็นผลลัพธ์ของตัวเลข และเป็นเช่นนี้เรื่อยไป

0 1
0 + 1 = 1 เริ่มจากตัวเลข 0, 1
1 + 1 = 2 ค่าตัวเลขเกิดจากผลบวก
1 + 2 = 3
...............

เราจะได้ตัวเลขเป็น

n = 0  1  2  3  4  5  6
f(n) = 0  1  1  2  3  5  8 ..............

หรืออาจเขียนเป็นฟังก์ชัน f(n) ซึ่งมีค่าเป็นจำนวนคู่ของกระต่ายที่เดือนที่ n

โดยเราเริ่ม
f(1)
= 1
ระหว่างเดือนที่ 2
f(2)
= 1
และเราได้
f(n)
= f(n-1) + f(n-2) กรณีที่ n > 2


ที่มา: รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์