มุมของเวลา (hour Angle)

            ในระบบโซลาร์ใช้ดวงอาทิตย์เป็นวัตถุบนฟากฟ้าสำหรับเทียบเวลา ดังนั้น จุดอ้างอิงของดวงอาทิตย์ เมื่อเทียบกับเส้นเมอริเดียนไปทางทิศตะวันตก ก่อให้เกิดมุมขึ้น เรียกว่ามุมเวลา (hour angle)

มุมเวลา
            การคำนวณเวลาในระบบโซลาร์ ที่ใช้พระอาทิตย์เป็นหลักนี้ ใช้เปรียบเทียบเป็นมุมเวลากับเส้นเมอริเดียนของเรา โดยใช้ระบบ 24 นาฬิกา เช่น ถ้าอยู่ตรงแนวเมอริเดียนของคุณ ก็จะบอกเวลาว่า 12:00 น. แต่ถ้าคล้อยมาทางทิศตะวันตก 3 ด้วยมุมเวลา 3 ชั่วโมง ก็จะได้ 12+3 = 15:00 น.  ดังนั้นให้นำมุมเวลาไปบวก 12 ถ้าเกิน 24 ให้นำ 24 ไปลบจะได้เวลานั้น

ระบบเวลาโดยดูจากดวงอาทิตย์ (solar time)
            ธรรมชาติเราผูกพันกับดวงอาทิตย์ และดวงอาทิตย์ทำให้เกิดกลางวันกลางคืน แบ่งเวลาออกเป็น 24 ชั่วโมง และยังแบ่งฤดูกาล เราจะเห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่ง คือช่วงหน้าหนาวและหน้าร้อน พระอาทิตย์ขึ้นและตก รวมถึงมีแนววิถีบนท้องฟ้าแตกต่างกัน แต่สามารถใช้ระบบมุมเวลาเข้าจับได้

 


ที่มา : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์