ระบบเวลาแบบโซลาร์ (Solar time)

            นื่องจากจุดต่าง ๆ บนพื้นโลก จะเห็นดวงอาทิตย์แตกต่างกันและการตกเมอริเดียนของคุณในเวลา 12:00 น.  จะมีข้อแตกต่างระหว่างคนที่อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี กับจังหวัดกาญจนบุรี  ดังนั้นในแต่ละประเทศ จะต้องใช้จุดอ้างอิงระบบเวลาจุดเดียวกันและกำหนดให้เป็นเวลาราชการ เช่น ของประเทศไทย กำหนดจุดอ้างอิงที่เส้นแวง 105 องศาตะวันออก ซึ่งอยู่แถว ๆ จังหวัดอุบลราชธานี

            เรามีวิธีการกำหนดเวลาในระบบโซลาร์ได้หลายแบบ

เวลาตามที่เห็นจริง (Apparent) เป็นเวลาที่เห็นดวงอาทิตย์จริง ณ จุดที่สังเกตการณ์นั้น อย่างไรก็ดี ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปบนทรงกลมท้องฟ้า และโลกหมุนรอบตัวเอง ทำให้มีโอกาสคิดคำนวณคลาดเคลื่อนได้
เวลาตามที่เห็นจริง

เวลาเฉลี่ย
เวลาเฉลี่ย   เป็นการหาค่าเวลาในท้องถิ่นที่ 3 ตำแหน่ง แล้วนำมาเฉลี่ย โดยถือว่าเวลาที่ท้องถิ่นเปลี่ยนตำแหน่งได้เท่ากับ 1 องศา โดยมีค่าเท่ากับ 4 นาที
เวลามาตรฐาน   เป็นเวลาเฉลี่ยที่คิดที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งบนพื้นโลก  โดยใช้เวลามาตรฐานนาฬิกา เช่น มาตรฐานกรีนิช)  และใช้อ้างอิงกับพื้นที่อื่นโดยถือว่าขอบเขตครอบคลุมไปได้ 15 ํ
เวลามาตรฐาน


ที่มา : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์