มัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคตัดกรวย
1. วงกลม

2. พาราโบลา

3. การเลื่อนแกนทางขนาน
4. วงรี

5. ไฮเพอร์โบลา

6. ไฮเพอร์โบลามุมฉากที่มา: เกษรา จันทรฑีโร :     หมวดคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2