ภาพแสดงโครงการส่วนพระองค์เกี่ยวกับการเกษตร
โดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน