สวนจิตรลดาเขต
เนาองค์พระทรงศรี
   เขตวังมโหฬาร์
แลท้องสนามติณ
   เป็นที่ ธ ทดลอง
นาไร่ผิว์มองเมียง
   โคนมก็มีอยู่
บ่อปลากะไว้วาง
   มากยิ่งละสิ่งหลาก
ตัวอย่างก็ยกมา
พระนิเวศน์ ณ ธานี
นคเรศรภูมินทร์
ทศนาฉมาจินต์
ฤก็ขึ้นระเบียบเคียง
กิจผองก็รายเรียง
จะเจอะพืชและยุ้งฉาง
พิศดู ณ ตามทาง
ก็เพาะพันธุมัจฉา
ละก็ยากจะพรรณา
ฤก็เห็นจะเพียงพอ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระราชนิพนธ์นำชมพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
ไว้ใน "คำฉันท์ดุษฎีสังเวย และกาพย์ขับไม้กล่อม
พระศรีนรารัฐราชกิริณี"
ในการพระราชพิธีขึ้นระวาง

สมโภชช้างสำคัญที่จังหวัดนราธิวาส
เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๐ ตอน "ชมเมือง"
--------------------------------------