ป่าดงดิบ
ป่าชนิดนี้เกิดขึ้นในภูมิประเทศค่อนข้างชื้น มีฝนชุกและได้รับอิทธิพลลมมรสุมอย่างมาก ป่าชนิดนี้กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ไม่ว่าตามที่ราบหรือแถบภูเขา ป่าดงดิบยังแยกออกไปอีก ๓ ชนิด คือ
๑. ป่าดงดิบชื้น
๒. ป่าดงดิบแล้ง
๓. ป่าดงดิบเขา

ที่มา : จากหนังสือ "พืชกินได้และพืชมีพิษในป่าเมืองไทย" โดย สมจิตร พงศ์พงัน และ สุภาพ ภู่ประเสริฐ