ราชสังคหวัตถุ ๔ คือ พระราชจริยานุวัตร อันเป็นที่ตั้งแห่งความสงเคราะห์ยึดหน่วงน้ำใจประชาชน สำหรับเป็นแนวทาง ในการวางนโยบายปกครองบ้านเมืองดังพระราชกรณียกิจที่ปรากฎ ๔ ประการ ดังนี้

๑. สะสะเมธัง ความที่ทรงพระปรีชาในการบำรุงธัญญาหารให้บริบูรณ์
๒. ปุริสะเมธัง ความที่ทรงพระปรีชาในการสงเคราะห์บุรุษที่ประพฤติดี
๓. สะสะมาปะลัง ความที่ทรงพระปรีชาในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของราษฎร
๔. วาจาเปยยัง การตรัสพระวาจาที่อ่อนหวานแก่ชนทุกชั้น โดยควรแก่ฐานะ

|สรรพศิลปศาสตราธิราช | สาขารัฐศาสตร์|