การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ

การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ เป็นวิธีทำสารให้บริสุทธิ์ หรือเป็นวิธีแยกสารออกจากกัน วิธีหนึ่ง

การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ คือสารที่ต้องการ ต้องระเหยได้ง่าย จึงใช้ไอน้ำพาออกมาจากสารอื่นได้ การสกัดด้วยวิธีนี้ทำให้สารอินทรีย์ที่มีจุดเดือดสูง กลายเป็นไอออกมาที่อุณหภูมิต่ำกว่า จุดเยือกแข็งของมันเอง

เช่น เมื่อสกัดสาร A ซึ่งมีจุดเดือด 150 องศา C ด้วยไอน้ำ ปรากฏว่าสาร A จะกลายเป็นไอออกมาได้ที่อุณหภูมิ 95 องศา C

เพราะที่ 95 องศา C ความดันไอของสาร A เท่ากับ 120 mmHg และของไอน้ำเท่ากับ 640 mmHg เมื่อรวมความดันไอของสาร A กับน้ำ

จะเท่ากับ 120 + 640 = 760 mmHg ซึ่งเท่ากับความดันบรรยากาศ

จึงทำให้สาร A และ น้ำ กลายเป็นไอออกมาได้ ที่อุณหภูมิ 95 องศา C

ประโยชน์ของการสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ เช่น การแยก น้ำมันหอมระเหยจากพืช
ผู้เขียน : อ.บัวแก้ว รัตนกมุท
ที่มา : โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน BRAND'S SUMMER CAMP'97