การกลั่น และ การกลั่นลำดับส่วน

การกลั่น และ การกลั่นลำดับส่วน เป็นวิธีทำสารให้บริสุทธิ์ หรือเป็นวิธีแยกสารออกจากกัน วิธีหนึ่ง

การกลั่น ใช้เมื่อตัวทำละลายและตัวถูกละลายเดือดที่อุณหภูมิต่างกันค่อนข้างมาก

การกลั่นลำดับส่วน คือ กระบวนการแยกสารที่มีจุดเดือดต่าง ๆ กันออกเป็นส่วน ๆ โดยการกลั่นซ้ำหลาย ๆ ครั้งนั่นเอง สารที่มีจุดเดือดสูงจะควบแน่นก่อน และสารที่มีจุดเดือดต่ำจะควบแน่นหลังตามลำดับ พวกที่มีจุดเดือดต่ำที่สุด จะควบแน่นในตอนบนสุดของคอลัมน์
ผู้เขียน : อ.บัวแก้ว รัตนกมุท
ที่มา : โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน BRAND'S SUMMER CAMP'97